Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 16.8.2019
 ja rekisteröity PRH:ssa 28.8.2019

TalousVihreät ry

 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka

Yhdistyksen nimi on TalousVihreät ry, ruotsiksi De EkonomiGröna rf ja englanniksi The EconomyGreens in Finland rs.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistys on Vihreä liitto r.p.:n jäsenyhdistys. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue. Puoluekokous, puoluevaltuuskunta ja puoluehallitus tarkoittavat Vihreän liiton asianomaisia puolue-elimiä.

 1. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. edistää ekologista ja kestävää sekä vastuullista ja sosiaalisesti oikeudenmukaista taloutta, mukaan lukien sijoittaminen
 2. edistää kestävää julkista taloutta sekä sen, yritysmaailman ja kolmannen sektorin tasapainoa, niin kotimaassa kuin ulkomaille verkottuneena
 3. edistää kannustavaa, kannattavaa ja reilua yrittäjyyttä ja työelämää, niin työnantajayrityksen, pienyrittäjän, itsensätyöllistäjän kuin työntekijänkin osalta
 4. toimia foorumina talous- ja yrittäjyysaiheiselle keskustelulle sekä edistää niiden osaamista ja ymmärrystä
 5. edistää vihreitä arvoja: ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta
 6. tukea puolueen toimintaa, kertoa vihreästä liikkeestä ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta niiden keskuudessa, joita kiinnostavat talous- tai yrittäjyysasiat, sekä yhdistää heitä
 7. tuoda puolueessa esiin talous- ja yrittäjyysnäkökulmaa ja lisätä ymmärrystä niistä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. toimii yhdistyksenä niille puolueen jäsenille, joita kiinnostavat talous- ja/tai yrittäjyysasiat
 2. tekee aloitteita ja kannanottoja
 3. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 4. järjestää keskustelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia
 5. järjestää muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 3. järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
 4. harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena, sekä arvojensa mukaista vastuullista sijoitustoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa.

Yhdistyksen jäsen ei voi olla jäsenenä johonkin muuhun puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
 • ei täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai puoluetta tai
 • asettuu toisen puolueen ehdokkaaksi vaaleissa tai siirtyy toisen poliittisen ryhmän edustajaksi kunnallisessa, maakunnallisessa tai valtakunnallisessa luottamustoimielimessä.

Hallitus voi sen tarkoituksenmukaiseksi nähdessään siirtää erottamispäätöksen yhdistyksen kokoukselle.

Ennen erottamispäätöstä jäsenelle on varattava oikeus suullisen tai kirjallisen lausunnon antamiseen asiasta, mikäli erottamisen peruste on jokin muu kuin jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

 1. Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, joko perusjäsenmaksun tai alennetun jäsenmaksun.

Perusjäsenmaksuun ja alennettuun jäsenmaksuun sisältyy sekä jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle että yhdistyksen jäsenmaksu puolueelle kyseisestä jäsenestä.

Puoluekokous päättää vuosittain:

 • perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden
 • perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumisesta yhdistykselle ja puolueelle tuleviin jäsenmaksuosuuksiin.

Puolue hoitaa jäsenmaksujen perinnän yhdistyksen jäseniltä ja tilittää yhdistykselle tulevat jäsenmaksuosuudet yhdistykselle.

Puolue voi käyttää yhdistyksen jäsenluettelon tietoja jäsenmaksuperinnän sekä muiden jäsenyyteen liittyvien asioiden käytännön hoitamiseen kuten viestintään jäsenistölle.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan muuta jäsentä, sekä kokouksen niin päättäessä enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten määrästä päättää yhdistyksen kokous.

Hallituksen toimikausi on valinnasta seuraavan hallituksen valintaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen varsinaisten jäsenten määrästä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Toiminnantarkastajien tulee luovuttaa tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen.

Se pidetään maalis-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa.

 1. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Vaalit suoritetaan yhdistyksen kokouksessa enemmistövaalina. Mikäli täytettävänä on vain yksi paikka ja yksikään ehdokas ei saa vaalissa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan kokouksen aikana etäosallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

 1. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät puolueen asiat

Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:

 1. yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen
 2. ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri)

Yhdistyksen kokous voi päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen varsinaisen kokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle kalenterivuodelle
 4. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä
 5. valita hallituksen puheenjohtaja
 6. valita hallituksen muut jäsenet
 7. valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
 8. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi siirretään sen varat puolueen käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.