10 teesiä taloudesta

1 T&K-rahoitus on parasta työllisyyspolitiikkaa

Yritykset ja innovaatiot ovat keskeinen osa ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaa.

Valtion on järkevää tukea tuotteiden ja palveluiden kehityshankkeita varhaisessa vaiheessa, jotta suomalaiset yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa, tuomaan markkinoille ratkaisuja globaaleihin ongelmiin ja samalla luomaan uusia markkinoita. Näin luodaan pohja menestykselle kansainvälisessä kilpailussa ja parannetaan mahdollisuuksia työllistää.

2 Tuhlaustaloudesta järkitalouteen

Taloudellisen toiminnan on perustuttava olemassa olevien hyödykkeiden käyttämiseen ja niiden käyttöiän pidentämiseen, ei jatkuvaan uustuotantoon.

Miksi ei käytetä samaa tavaraa uudestaan ja korjata vanhaa? Kiertotalous luo paikallista työtä, mutta ollakseen kannattavaa, kiertotalous vaatii lainsäädännön yhtenäistämisen ja neitseellisten raaka-aineiden haittaverotuksen. Lisäksi työn hinnan on oltava kilpailukykyinen.

3 Pidetään vetemme maailman puhtaimpina

Olemme tottuneet siihen, että meillä on yllin kyllin puhdasta vettä. Maailmalla on kuitenkin pulaa puhtaasta juomavedestä, joten meidän on pidettävä huolta arvokkaimmasta luonnonvarastamme myös silloin kun siitä on haittaa taloudellemme. Puhdistetaan juomakelpoisiksi saastuneita järviämme ja annetaan saastuttajien kantaa vastuunsa.

4 Ilman luontoa ei ole taloutta

Luonto on kaiken taloudellisen toiminnan alku ja juuri.

Nykyinen talousajattelumme perustuu jatkuvaan talouskasvun tavoitteluun, mikä käytännössä on tarkoittanut tähän asti jatkuvaa luonnonvarojen ylikuluttamista. Ihmisten perustarpeet, kuten ruoka ja puhdas juomavesi tarvitsevat puhtaan ja toimivan ekosysteemin. Samalla kun fossiilitaloudesta luopuminen muuttaa maailman talouden dynamiikkaa, tulevaisuuden infrastruktuuri kuten autot ja tietokoneet, tehdään kaikki luonnon raaka-aineista: maasta louhituista rautamalmeista, mineraaleista ja organismeista.

Nykyiset valtiollisen kehityksen mittausjärjestelmät, kuten BKT, eivät mittaa niin laadullista hyvinvointia ja turvallisuutta kuin luonnonvarojen ylikulutustakaan. Tämän vuoksi päätöksenteon tueksi on otettava mittareita, jotka huomioivat suuremmat kokonaisuudet.

5 Rakennetaan kestävää maailmaa verotuksella

Ansiotuloverotusta on laskettava samassa suhteessa kuin haittaperusteista verotusta nostetaan.

Haittaverotuksen tarkoitus ei ole tilkitä valtion kassaa, vaan ohjata kulutusta luonnon ja terveyden kannalta kestävämmälle polulle. Kun ansiotuloverotusta kevennetään samalla kun haittaverotusta nostetaan, pidetään huolta ostovoiman säilyvyydestä.

6 Päivitetään työelämän säännöt

Työelämän pelisäännöt on päivitettävä nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin.

Digitalisaatio tuhoaa vanhaa ja luo uutta työtä, samalla kun työn muodot muuttuvat. Työelämän pelisääntöjä on päivitettävä tämän päivän ja lähitulevaisuuden tarpeisiin. Etätyö, alustatyö ja epätyypilliset työsuhteet on otettava lainsäädännössä paremmin huomioon. Hyvän mielenterveyden ylläpitäminen on työllistämistoimi, siksi työperäiseen uupumukseen ja masennukseen on puututtava nykyistä tarmokkaammin.

7 Julkinen talous on ihmistä varten

Julkisen vallan tehtävä on pitää huolta kansalaistensa perustarpeista, kuten terveydestä ja turvallisuudesta. Siksi julkista taloutta on puolustettava.

Julkisen talouden tasapainoa on vaalittava pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla, jotta valtio suoriutuu tehtävistään ja voi pitää ihmisistä huolta silloin kun hätä on suurin.

8 Hallinnon on hyödynnettävä automatisaation edut

Automatisaatiolla voidaan vapauttaa valtionhallinnon resursseja ihmisten kohtaamiseen.

Esimerkiksi työttömyyden aikana on järkevää, että asiat voi hoitaa yhdellä sähköisellä lomakkeella ja työttömyyskorvaukset tulevat automaattisesti tulorekisterin tietojen perusteella. Byrokratiarumbasta vapautuneet työntekijät voivat keskittyä asiakkaaseen eli ihmiseen – eli miten saada työttömälle töitä.

9 Sivistys on Suomen kilpailuetu

Suomen kilpailuetu on joustava koulutusjärjestelmä, jonka avulla taataan osaavan työvoiman helppo saatavuus.

Oppiminen on koko elämän kestävä prosessi ja siksi sen jokaiseen vaiheeseen varhaiskasvatuksesta ja peruskoulutuksesta alkaen on panostettava, jotta voimme turvata työvoiman korkean osaamistason myös tulevaisuudessa. Opintopolut on pidettävä avoinna myös aikuisiällä, kun ammatinvaihto tai täydennyskoulutus tulee ajankohtaiseksi.

10 Yrittäjyyteen vauhtia ja vakautta perustulon avulla

Yrittäjien ja silpputöiden tekijöiden toimeentulon ennakoitavuus taataan perustulolla.

Tulorekisterin ansioista voidaan ottaa nopeasti käyttöön perustulo, joka korvaa kaikki alle 600 euron tuet. Tämä koskee kaikkia työikäisiä, myös yrittäjiä. Näin ihmiset voivat luottaa saavansa tietyn takuutulon joka kuukausi, vaikka tilanteet muuttuisivat. Tämä myös rohkaisee ryhtymään yrittäjäksi ja tarttumaan lyhytaikaisiin työtarjouksiin.